Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Bright Bodies Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 05.06.2018
 

 1. Rekisterinpitäjä
  Yritys: Bright Bodies Oy.
  Osoite: Kaisaniemenkatu 3 A 00100 Helsinki
  Y-Tunnus:2541432-2
  Puhelinnumero: 0503493151
  Email: [email protected]
   
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Kyöstilä Susanna, toimitusjohtaja. 0503493151, [email protected]
 3. Rekisterin nimi
  Yrityksen varausjärjestelmän asiakasrekisteri
  Yrityksen varausjärjestelmän asiakasrekisteriin perustuva, laskutuksen asiakasrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön vapaaehtoiseen suostumukseen (järjestelmään
  rekisteröitymisen yhteydessä) sekä joissain tapauksissa sähköpostitse, kirjallisesti tai suullisesti
  solmittuun sopimukseen, jonka tarkoituksena on kerätä asiakkaan yhteystiedot, jotta yritys voi
  laskuttaa asiakkaalta tämän yritykseltä ostaman, sopimuksessa yksilöidyn, palvelun.
  Rekisterin käyttötarkoituksena yhteydenpito asiakkaisiin, mahdolliset sopimusehtoja rikkovat
  (esim. varatulta tunnilta pois jääminen, ilman peruutusta tai palvelun käyttäminen ilman maksua)
  sekä asiakassuhteen ylläpito.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, markkinointiin tai profilointiin. 
   
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat, henkilön nämä luovuttaessa: 
 • Henkilön nimi kokonaisuudessaan
 • Asiakkaan halutessa, yritys/organisaatio
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja
  tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
   
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tämän itse henkilötiedot täyttäessä
  rekisteröitymisen yhteydessä, sekä asiakkaan omasta aloitteesta www-lomakkeilla lähetetyistä
  viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
  asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. www-lomakkeilla
  lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta,
  sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, käytetään
  ainoastaan asiakkaan kanssa sovittuihin tarkoituksiin, kuten asiakkaan ostaman palvelun
  laskutukseen. Tiedot päivittyvät järjestelmään ainoastaan asiakkaan päivittäessä ne.
   
 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin
  on sovittu asiakkaan kanssa.
   
 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
  suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
  fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita
  henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
  työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kyseisillä henkilöillä on käytössään
  henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
  Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Rekisteröidyllä
  on henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanasuojauksella pääsy omiin tietoihinsa.
  Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat
  ovat salattu.
  Varausjärjestelmän asiakasrekisterin teknisestä ylläpidosta ja suojauksesta vastaa Tehden Oy. Y-
  tunnus: 2127138-7.
   
 4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
  mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
  haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
  kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
  henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
  (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
   
 5. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
  rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
  tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
  tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
  tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
  EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 6. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilötietojen säilyttäminen on perusteltua
  yhdistyksen toimintaan liittyvien etujen ja oikeuksien toteuttamiseksi. Jäsenyyden päättymisen
  jälkeen henkilötietoja säilytetään toistaiseksi, mutta asiakas voi halutessaan pyytää henkilötietojen
  poistoa.

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan
jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella.